Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tiếp tục thông báo danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng để bốc dỡ thủy sản

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan