Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt tại dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN thuộc xã Vĩnh Khê năm 2023

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan