Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan