Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan