Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Điều chỉnh phân bổ số người làm việc năm 2024 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện

 

Điều chỉnh phân bổ số người làm việc năm 2024 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện

Bài viết liên quan