Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của VPCP

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan