Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 04/4/2024 của Huyện ủy Vĩnh Linh về “nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan