Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, huyện Vĩnh Linh xếp loại Tốt với Chỉ số CCHC đạt 87,26 điểm. Với kết quả này, huyện Vĩnh Linh xếp thứ 3 trong 10 huyện, thị xã, thành phố với số điểm được các sở ngành cấp tỉnh thẩm định là 86,39. Toàn tỉnh có 7 địa phương xếp loại Tốt, 3 địa phương xếp loại Khá.

 

Để đánh giá Chỉ số CCHC của các địa phương, UBND tỉnh căn cứ vào Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, UBND tỉnh giao các ban ngành liên quan căn cứ để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rà soát công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Được biết năm 2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã được tỉnh xếp đầu khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính.

 

PV

Bài viết liên quan