Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai áp dụng 5 sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

Ngày 08/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn áp dụng 5 sáng kiến CCHC năm 2023 và nhân rộng trên địa bàn huyện.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Đồng thời tăng cường nhận thức về vai trò và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, đây là những sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của các cán bộ, công chức, viên chức đã được áp dụng thành công tại các cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính trong giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện.

Từ Cuc thi tìm kiếm sáng kiến Cải cách hành chính năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã chọn ra 5 sáng kiến tiêu biểu để các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu tình hình thực tế và triển khai áp dụng, nhân rộng tại đơn vị.

* Xem chi tiết 5 sáng kiến cần được áp dụng, nhân rộng tại đây!

BBT

Bài viết liên quan