Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành, lĩnh vực

Ngày 6/11/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành, lĩnh vực đặc biệt là ngành nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để thực hiện mục tiêu này, Huyện ủy Vĩnh Linh đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: thống nhất nhận thức về chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển KT-XH; triển khai, áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, trong lĩnh vực, từng bước hình thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị bám sát các quan điểm, mục tiêu trong Nghị quyết của Trung ương; các Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, huyện; huy động sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện.

BBT

Bài viết liên quan