Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hướng đến xây dựng sản phẩm gạo hữu cơ Vĩnh Linh

Lúa là một trong những loại cây chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt tại huyện Vĩnh Linh. Huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tăng cường cơ giới hoá và kêu gọi doanh nghiệp liên kết với người dân nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Đến nay, tại Vĩnh Linh, bình quân sản lượng lúa đạt khoảng 54 tạ/ha. Mô hình cánh đồng sản xuất lúa lớn thực hiện 2.600 ha, triển khai tại 30 đơn vị HTX trên toàn huyện, trong đó 194 ha sản xuất lúa liên kết và 136 ha sản xuất theo hướng hữu cơ.

Vĩnh Linh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích lúa ổn định 7.000 ha/năm, trong đó lúa chất lượng cao đạt trên 6.000 ha; thực hiện sản xuất có liên kết 600- 800 ha; diện tích lúa hữu cơ đạt 300- 500 ha; năng suất lúa đạt 58 tạ/ha. Từ đó xây dựng sản phẩm gạo hữu cơ Vĩnh Linh.

Để phấn đấu đạt mục tiêu trên, Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung với quy mô lớn, phát triển theo hướng công nghệ, năng suất cao nhằm đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, lúa đặc sản. Đồng thời quy hoạch vùng sản xuất lúa năng suất cao ở tất cả các xã trên địa bàn tại vùng đất 2 vụ lúa, trọng điểm là tại xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan