Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh về phát triển ngành Công nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan