Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

1- Thông báo Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

2- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

Bài viết liên quan