Sáng kiến, Kinh nghiệm - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v áp dụng sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

Sáng kiến, kinh nghiệm CCHC xã Trung Nam

Sáng kiến, kinh nghiệm CCHC xã Vĩnh Hòa

Sáng kiến, kinh nghiệm CCHC xã Vĩnh Long

Vĩnh Linh: Duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, gọi tắt là PAPI có 8 trục nội dung cơ bản gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở Vĩnh Linh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. Trong số các nội dung như...

Tin đã đưa

« 1 2