UBMT huyện - Huyện Vĩnh Linh

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN VĨNH LINH

- Địa chỉ trụ sở: Số 07- đường Huyền Trân Công Chúa - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1

Ông: Vũ Văn Phong  

UVTV - Chủ tịch UBMT TQVN huyện  0948.591.678         vanphongcvp@gmail.com                

2

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Chủ tịch Thường trực

 0918.999.112

nguyenthithuhoaivl@gmail.com

3 Ông: Hoàng Văn Tuyến                                        Phó Chủ tịch 0944.522.009 ubmtvl@gmail.com

 

 

]]>