Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

Ngày 21/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”.

Triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024”.

Chính thức vận hành bản nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên toàn tỉnh

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là hệ thống được tạo thành trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Tăng cường công tác nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024

Ngày 6/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, việc thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được quan tâm thực hiện, tỷ lệ có chiều hướng tăng dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

Thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Thực hiện cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn phấn đấu đạt Chỉ số CCHC đứng trong 3 huyện, thị xã, thành phố đứng đầu...

Quý 1/2024, thực hiện đạt 25% kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Vĩnh Linh triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả thực hiện trong Quý 1/2024, UBND huyện đã thực hiện 10/40 Kế hoạch CCHC năm, đạt tỉ lệ 25 % kế hoạch đề ra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »