Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 06/4/2023 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2025) huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: V/v Công bố công khai Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH: V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: Đề cương và dự toán Dự án Lập thống kê đất đai năm 2023 huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: V/v Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Lô DCL-05; Lô DCL-07; Lô DCL-06; Lô DCL-08; CX-02)

THÔNG BÁO: Công bố, công khai bổ sung dựán vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

1 2 3 4 »