Các Phòng, Ban - Huyện Vĩnh Linh

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

 

1. Văn phòng HĐND&UBND

 

- Địa chỉ: Số 01, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND&UBND tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Bà: Hoàng Thị Phụng Chánh Văn Phòng 0913.485.126 hoangthiphung@quangtri.gov.vn
2 Ông: Đào Hải Tuấn Phó Chánh Văn Phòng 0947.478.181 daohaituan@quangtri.gov.vn
3 Ông: Nguyễn Văn Hiến Phó Chánh Văn Phòng 0915.322.856 nguyenvanhien.vinhlinh@quangtri.gov.vn

 

2. Phòng Nội vụ

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nội vụ tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Văn Ninh Trưởng Phòng 0918.640.222 nguyenvanninh@quangtri.gov.vn
2 Bà: Nguyễn Thị Thiết Phó Trưởng Phòng 0914.434.117 nguyenthithiet@quangtri.gov.vn
3 Ông: Nguyễn Tiến Quân Phó Trưởng Phòng 0943.390.567 nguyentienquan@quangtri.gov.vn

 

3. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

 

- Địa chỉ: Số 01, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Ái Tân Trưởng Phòng 0914.745.169 nguyenaitan@quangtri.gov.vn
2 Bà: Võ Thị Hằng Phó Trưởng Phòng 0949.268.250 vothihang@quangtri.gov.vn
3 Bà: Nguyễn Thị Huế Phó Trưởng Phòng 0919.970.516 nguyenthihue@quangtri.gov.vn

 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên - Môi trường tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Văn Năm Trưởng Phòng 0905.651.939 levannam@quangtri.gov.vn
2 Ông: Nguyễn Cao Cường Phó Trưởng Phòng 0949.619.789 nguyencaocuong.vinhlinh@quangtri.gov.vn
3 Ông: Trần Thanh Tuân Phó Trưởng Phòng 0919.513.668 tranthanhtuan2@quangtri.gov.vn

 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Địa chỉ: Số 01, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Đình Lục Trưởng Phòng 0944.710.767 nguyendinhluc@quangtri.gov.vn
2 Ông: Diệp Hồng Cương Phó Trưởng Phòng 0905.413.585 diephongcuong@quangtri.gov.vn
3 Bà: Lê Thị Thúy Kiều Phó Trưởng Phòng 0982.050.151 lethithuykieu@quangtri.gov.vn
4 Ông: Nguyễn Hữu Quyết Phó Trưởng Phòng 0935.233.553 nguyenhuuquyet@quangtri.gov.vn

 

6. Phòng Tư pháp

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Đức Trí Trưởng Phòng 0988.259.882 nguyenductri@quangtri.gov.vn
2 Ông: Lê Đình Hải Phó Trưởng Phòng 0982.213.937 ledinhhai@quangtri.gov.vn

 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế- Hạ tầng tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Anh Minh Trưởng Phòng 0942.337.789 leanhminh@quangtri.gov.vn
2 Ông: Trần Văn Thanh Phó Trưởng Phòng 0913.442.675 tranvanthanhc@quangtri.gov.vn
3 Ông: Trần Đình Hoài Phó Trưởng Phòng 0916.472.234

trandinhhoai@quangtri.gov.vn

 

8. Phòng Y tế

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Văn Sơn Trưởng Phòng 0915.660.027 nguyenvanson.vinhlinh@quangtri.gov.vn
2 Ông: Lê Hoài Nam Phó Trưởng Phòng 0905.372.560 lehoainam.vinhlinh@quangtri.gov.vn

 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa- Thông tin tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lương Ngọc Ninh Trưởng Phòng 0914.066.660 luongngocninh@quangtri.gov.vn
2 Ông: Trần Bá Dũng Phó Trưởng Phòng 0945.141.118 tranbadung@quangtri.gov.vn
3 Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Trưởng Phòng 0976.714.425 nguyenthimyhuong@quangtri.gov.vn

 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Thanh Hải Trưởng Phòng 0905.037.225 lethanhhaib@quangtri.gov.vn
2 Ông: Nguyễn Văn Hữu Phó Trưởng Phòng 0945.881.567 nguyenvanhuu@quangtri.gov.vn
3 Ông: Lê Việt Hà Phó Trưởng Phòng 0915.065.179 leviethac@quangtri.gov.vn

 

11. Thanh tra huyện 

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Thanh Hải Chánh Thanh tra 0906.559.956 lethanhhai@quangtri.gov.vn
2 Ông: Lê Đức Nam Phó Chánh Thanh tra 0913.047.557 leducnam@quangtri.gov.vn
3 Bà: Trương Thị Thu Hiền Phó Chánh Thanh tra 0905.123.025 truongthithuhien@quangtri.gov.vn

 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

- Địa chỉ: Số 05, đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Nam Thành Trưởng Phòng 0914.180.567 lenamthanh@quangtri.gov.vn
2 Bà: Võ Thị Thu Hòa Phó Trưởng Phòng 091.446.1368 vothithuhoa@quangtri.gov.vn
3        

 

 

]]>