Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

BÁP CÁO: Kết quả thực hiện chi tiết các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023

THÔNG BÁO: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại phiên họp triển khai, hướng dẫnđánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CHCC huyện và các xã, thị trấn và đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành...

BÁO CÁO: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện VĩnhLinh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tham mưu xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

BÁO CÁO: Kết quả áp dụng sáng kiến cải cách hành chính năm 2023

CÔNG VĂN: V/v tạo hồ sơ công việc để lưu trữ cá nhân trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của tỉnh

THÔNG BÁO: V/v chuyển trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân và Bộ phận Tiếp nhận &Trả kết quả huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023

Tin đã đưa

1 2 3 4 5 6 7 »