Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh tham gia dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/9 đến 31/12/2023.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 8/2023, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 77,4% (tháng 7 đạt 77,5%, giảm 0,1%), tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 79,76% (tháng 7 đạt 73,91%, tăng 5,85%); số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,6%.

KẾHOẠCH: Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023

CÔNG VĂN: V/v triển khai Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 19/7/2023 của Văn phòng Chính phủ

Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông

UBND tỉnh Quảng Trị vừa triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp; để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về Phiếu lý lịch tư pháp và các...

BÁO CÁO: Công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Kếhoạch số165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của BCS Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện,...

CÔNG VĂN: V/v tắt tính năng tuỳ biến tại giao diện thông tin người nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »