Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Thực hiện cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn phấn đấu đạt Chỉ số CCHC đứng trong 3 huyện, thị xã, thành phố đứng đầu...

Quý 1/2024, thực hiện đạt 25% kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Vĩnh Linh triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả thực hiện trong Quý 1/2024, UBND huyện đã thực hiện 10/40 Kế hoạch CCHC năm, đạt tỉ lệ 25 % kế hoạch đề ra.

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh

Triển khai áp dụng 5 sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

Ngày 08/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn áp dụng 5 sáng kiến CCHC năm 2023 và nhân rộng trên địa bàn huyện.

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

UBND huyện Vĩnh Linh vừa triển khai Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2024.

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ

Duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI, SIPAS huyện Vĩnh Linh

Năm 2024, huyện Vĩnh Linh chủ trương duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công- PAPI, Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước- SIPAS. Huyện Vĩnh Linh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì của các cơ quan, đơn vị...

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của VPCP

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »