Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên  truyền cải cách hành chính nhà nước.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, khoa học: thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo, các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn  liên quan đến CCHC; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, các chương trình sân khấu, hài kịch; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa, trên Cổng thông tin điện tử huyện, các Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc lựa chọn các nội dung tuyên  truyền  thiết  thực, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2024. Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực và nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, huyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Chỉ số CCHC năm 2023, đặc biệt là các tiêu chí, tiêu chí  thành phần đạt điểm tuyệt đối và tăng vượt bậc so với năm trước để duy  trì, củng cố và nâng cao cho năm 2024. Tuyên truyền Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn. Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong  quá trình áp dụng các sáng kiến CCHC được lựa chọn nhân rộng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đơn vị tiếp tục đề xuất các sáng kiến, mô hình, cách làm hay đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền người dân, doanh  nghiệp thực hiện nộp, nhận kết quả hồ sơ TTHC; thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công tỉnh. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và tìm hiểu.

Tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. Tình hình kết quả về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC gắn với việc góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng  về sự phục vụ hành chính, cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) và thực hiện các cam kết cải thiện chi phí không chính thức đến các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan