Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Thc  hiện cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn v s nghip công lập thuộc huyện; UBND các xã, th trấn phấn đấu đạt Ch s CCHC đứng trong  3  huyện, th xã, thành ph đứng đầu tỉnh năm 2024.

Các đơn vị, địa phương thực hiện ký cam kết giữa người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện về nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024.

Duy trì tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%; thực hiện 100% việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Tăng cường tỷ lệ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ công và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đạt trên 90% (SIPAS); mức độ hài lòng của người dân về 8 chỉ số PAPI tăng cao. Đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán trực tuyến của huyện đạt trên 45%.

BBT

Bài viết liên quan