Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quý 1/2024, thực hiện đạt 25% kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Vĩnh Linh triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả thực hiện trong Quý 1/2024, UBND huyện đã thực hiện 10/40 Kế hoạch CCHC năm, đạt tỉ lệ 25 % kế hoạch đề ra.

Đoàn viên, thanh niên Văn Phòng HĐND&UBND huyện Vĩnh Linh hỗ trợ người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

Nổi bật là 99,95 % số TTHC của tổ chức, công dân được giải quyết sớm và đúng hẹn tại Bộ phận một cửa cấp huyện. Bộ máy của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn được kiện toàn, sắp xếp, bố trí ngày càng hợp lý; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường sử dụng, phần mềm quản lý văn bản được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử, chữ ký số được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, trong Quý 1/2024, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đó là, thanh toán hóa biên lai điện tử đối với hồ sơ liên thông đất đai còn bất cập; việc tạo tài khoản cho công dân trên Cổng DVC Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa cao; việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử còn chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương…

Nhiệm vụ CCHC Quý 2/2024, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng ban, đơn vị triển khai việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm; tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cho tổ chức công dân; tổ chức hội nghị đối thoại của lãnh đạo UBND huyện với người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

BBT

Bài viết liên quan