Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

Để triển khai hiệu quả Hệ thống, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo cán bộ Một cửa; công chức, viên chức các phòng chuyên môn tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị; thực hiện truy cập Hệ thống mới để thực hành thao tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo thuần thục trước khi Hệ thống mới chính thức hoạt động.

Các đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức để đảm bảo nắm bắt các kỹ năng, nghiệp vụ trên Hệ thống mới. Thực hiện nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham gia nhóm hỗ trợ kỹ thuật để trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Thực hiện rà soát, kiểm tra danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của đơn vị; rà soát thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng của đơn vị. Đồng thời cung cấp danh sách tài khoản cán bộ tham gia việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC, xuất biên lai điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư.

BBT

Bài viết liên quan