Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, việc thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được quan tâm thực hiện, tỷ lệ có chiều hướng tăng dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

Thống kê trong quý I năm 2024, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ số hóa đầu vào đạt 92,03%, là một trong ba địa phương thấp nhất tỉnh; số hóa kết quả đạt 98,93% thấp nhất toàn tỉnh.

Để nâng cao kết quả số hóa trong giải quyết TTHC những tháng tiếp theo, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc chuyện; UBND các xã, thị trấn có kết quả số hóa đạt trên 90% thì tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tiếp theo, phấn đấu kết quả tháng sau cao hơn tháng trước.

Riêng UBND xã Vĩnh Khê, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ trong quý I/2024 chỉ đạt 4,36%, thực hiện số hóa được 2/46 hồ sơ. UBND huyện yêu cầu lãnh đạo UBND xã nghiêm túc chấn chỉnh Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để nâng cao tỷ lệ số hóa trong thời gian tới.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực đất đai trong quý I/2024 không thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào với 113 hồ sơ, yêu cầu lãnh đạo phòng khẩn trương có biện pháp khắc phục về nhân sự, máy móc, phương pháp để tiến hành thực hiện số hóa ngay trong tháng 4/2024.

BBT

Bài viết liên quan