Các đơn vị khác - Huyện Vĩnh Linh

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể dục thể thao

 

- Địa chỉ: Số 01/Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Hoàng Đức An Giám đốc 0916.034.145 hoangducan.vinhlinh@quangtri.gov.vn
2 Ông: Lê Trung Thành Phó Giám đốc 0963.138.913 letrungthanh@quangtri.gov.vn
3 Ông: Dương Quốc Ninh Phó Giám đốc 0915.005.567 duongquocninh@quangtri.gov.vn

 

2. Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp, Du lịch biển

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp, Du lịch biển tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Võ Văn Trà Trưởng Ban 0905.838.979 vovantra@quangtri.gov.vn
2 Ông: Nguyễn Văn Long Phó Trưởng Ban 0983.678.744 nguyenvanlong@quangtri.gov.vn

 

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

- Xem chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Bà: Lê Thị Thanh Tâm Giám Đốc 0917.908.559 lethithanhtam.gdnn@quangtri.gov.vn
2 Ông: Nguyễn Xuân Hiếu Phó Giám Đốc 0976.944.111 nguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
3 Bà: Hồ Thị Kim Thoa Phó Giám Đốc 0919.957.036 hokimthoa.tthn@quangtri.gov.vn

 

4. Trung tâm Môi trường - Công trình đô thị

 

- Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Môi trường- Công trình đô thị Vĩnh Linh

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Bà: Nguyễn Thị Hồng Giám đốc 0944.630.333 nguyenthihongc@quangtri.gov.vn
2 Ông: Nguyễn Văn Hoài Phó Giám đốc 0857.840.111 nguyenvanhoai2@quangtri.gov.vn
3 Ông: Lê Văn Chiến Phó Giám đốc 0919.898.324 levanchienb@quangtri.gov.vn

 

5. Ban Quản lý Chợ

- Địa chỉ: Khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

- Xem Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chợ tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Bà: Phan Thị Liên Trưởng ban 0914.211.177 phanthilien@quangtri.gov.vn
2 Bà: Phan Thị Nhung Phó Trưởng ban 0976.716.742 phanthinhung1@quangtri.gov.vn
3 Ông: Nguyễn Công Hải Phó Trưởng ban 0914.020.645 nguyenconghai@quangtri.gov.vn

 

6. Hội Chữ thập đỏ

 

- Địa chỉ: Số 03, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

 

- Xem đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh tại đây!

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội 0915.818.525 tranquoctoan@quangtri.gov.vn

 

 

]]>