Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN: V/v Bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách huyện năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

THÔNG BÁO: Công bố, công khai bổ sung dựán vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

Quyết định về việc phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư vào Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh v/v thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

Danh mục dự án đấu tư huyện Vĩnh Linh năm 2023

1