Sáng kiến, Kinh nghiệm - Huyện Vĩnh Linh

Link video Sáng kiến CCHC xã Hiền Thành

Sáng kiến CCHC xã Trung Nam

Sáng kiến CCHC xã Vĩnh Ô

Sáng kiến CCHC xã Hiền Thành

Sáng kiến CCHC xã Vĩnh Lâm 2

Sáng kiến CCHC xã Vĩnh Lâm 1

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2023"

BÁO CÁO: Kết quả áp dụng sáng kiến cải cách hành chính năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Lựa chọn sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày 6/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục lựa chọn các sáng kiến CCHC để áp dụng nhân rộng trên địa bàn.

1 2 »