Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

QĐ: Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ

CÔNG VĂN: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp DVC liên thông trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 2023

BÁO CÁO: Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023

Vĩnh Linh triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông

Ngày 15/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn huyện.

THÔNG BÁO: Điều chỉnh số người làm việc năm 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

CÔNG VĂN: V/v khắc phục các tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2023

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »