Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện Vĩnh Linh năm 2024

Ngày 29/01/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện năm 2024.

CÔNG VĂN: V/v triển khai Kế hoạch CCHC của huyện và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 tại cơ quan, đơn vị

Vĩnh Linh triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Ngày 15/1/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024, tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

QUYẾT ĐỊNH: Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính năm 2024

Năm 2023, kết quả cải cách TTHC của huyện Vĩnh Linh đạt được như sau: giải quyết TTHC đúng hạn đạt 99,9%; Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 70,25%; Tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,3%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 62%; Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt...

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

CÔNG VĂN: Cung cấp video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh

Ngày 28/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »