Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: V/v thay đổi thành viên Ban Giám khảo cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023

Trong tháng 10/2023, tại huyện Vĩnh Linh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,9%; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 85,4%, tăng 12,2% so với tháng 9; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,7%, tăng 0,27%, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều huyện thị trong tỉnh; tỷ...

CÔNG VĂN: V/v tham gia xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

CÔNG VĂN: V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện

CÔNG VĂN: V/v hướng dẫn tra cứu, khai thác thống kê báo cáo số liệu hồ sơ dịch vụ công liên thông

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông

Tại tỉnh Quảng Trị, qua hơn 2 tháng thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trên địa bàn vẫn thuộc nhóm thấp nhất trên toàn quốc. Trong đó, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới...

CÔNG VĂN: V/v kết thúc văn bản đến trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của tỉnh

CÔNG VĂN: V/v rà soát, chuẩn bị nội dung tự chấm điểm Chỉ sốCCHC huyện và các xã, thị trấn năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »