Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v khắc phục các tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2023

THÔNG BÁO: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại Hội nghị sơ kết CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Lựa chọn sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày 6/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục lựa chọn các sáng kiến CCHC để áp dụng nhân rộng trên địa bàn.

Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC” năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”.

CÔNG VĂN: V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

THÔNG BÁO: Kết quả thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

Vĩnh Linh tham gia dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/9 đến 31/12/2023.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 8/2023, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 77,4% (tháng 7 đạt 77,5%, giảm 0,1%), tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 79,76% (tháng 7 đạt 73,91%, tăng 5,85%); số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,6%.

KẾHOẠCH: Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »