Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tham gia ý kiến dự thảo Bản cam kết duy trì và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023

CÔNG VĂN: V/v cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Vĩnh Linh: Tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023- 2025,...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Hội đồng Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁO: Kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính

Ngày 7/7/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn về việc nâng cao chất lượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

CÔNG VĂN: V/v đẩy mạnh cải cách TTHC và cải thiện môi trường kinh doanh

BÁO CÁO: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025. Quyết định này thay thế...

CÔNG VĂN: Kiểm tra, rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »