Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chú trọng xây dựng Đảng bộ huyện Vĩnh Linh trong sạch, vững mạnh

Là địa phương có bề dày văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng; đồng hành cùng 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã lãnh đạo Nhân dân địa phương viết lên những trang sử vàng, tràn đầy nguồn cảm hứng, tạo động lực cho sự phát triển. Trong hành trình đi lên ấy, toàn Đảng bộ luôn tự hào bởi sức mạnh của đội ngũ đảng viên kiên trung, khát khao cống hiến, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các TCCSĐ ký cam kết thực hiện nhiệm vụ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh năm 2024.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vượt lên khó khăn, thử thách, các thế hệ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường để bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh thống nhất non sông. Bước sang thời kỳ đổi mới, với tinh thần “đảng viên đi trước”, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình đề ra; đã có 6/15 bản đạt chuẩn NTM, 59 thôn đạt chuẩn NTM kiểm mẫu; cơ bản 14 xã đạt chuẩn NTM, 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng/năm, tăng 4,1 triệu đồng so với năm 2022; giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 1,99%. Các mặt văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Hệ thống giáo dục - đào tạo từng bước được quy hoạch, sắp xếp có chất lượng. Mạng lưới khám, chữa bệnh được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố... Những thành tựu nổi bật đó đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò và sức mạnh của Đảng, tiếp tục là tiền đề quan trọng để huyện Vĩnh Linh vững tin trên hành trình phát triển.

Từ thời điểm 3 chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Linh được thành lập năm 1931, với 22 đảng viên, đến nay, toàn đảng bộ có hơn 9 ngàn đảng viên. Hầu hết đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trước Đảng, gương mẫu, đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để có được đội ngũ đảng viên kiên trung, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, công tác chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được quan tâm. Các cấp ủy đảng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; cụ thể hóa các tiêu chí theo hướng thực chất, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Riêng trong năm 2023, có 11 tổ  chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 41 tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, những năm gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nghị quyết đề ra, nhất là tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước đi vào chiều sâu, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình, việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được xác định là khâu then chốt. Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm thực hiện; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy được nâng lên, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đến nay, bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vĩnh Linh cũng là điểm sáng trong công tác cán bộ với nhiều đổi mới, sáng tạo, điển hình như: chú trọng công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh.

Song song với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành bảo đảm quy trình, quy định. Có những việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, gây bức xúc xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết quả kiểm tra, giám sát được công khai, minh bạch, tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân về tính nghiêm minh của Đảng và quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhìn lại hành trình đã qua, bài học kinh nghiệm sâu sắc mà Đảng bộ huyện Vĩnh Linh rút ra là luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan