Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh điều chỉnh số hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả phúc tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn huyện.

Theo đó, tính đến cuối năm 2023, huyện Vĩnh Linh có 520 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,91% và 679 hộ cận nghèo, chiếm 2,49%.

Trước đó, UBND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức rà soát và ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo Quyết định này, toàn huyện có tỷ lệ hộ 1,99% và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2,55%.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ nguồn lực từ các Chương trình MTQG, Đề án phát triển kinh tế xã hội 3 xã miền núi, sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành hỗ trợ của các tầng lớp Nhân dân và tinh thần, ý chí của nhiều hộ dân xã Vĩnh Ô đã tự nguyện viết đơn cam kết thoát nghèo, UBND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức khảo sát, phúc tra lại kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã Vĩnh Ô. Từ đó, huyện đã có sự điều chỉnh lại số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn huyện theo kết quả trên.

BBT

Bài viết liên quan