Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vượt qua bao khó khăn thử thách, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã đề ra, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng, cùng với cả nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp hơn. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng.Trong 9 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, có 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt; 2/9 chỉ tiêu chưa đạt . Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 70,97 triệu đồng/người.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%; năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 30 vạn tấn, vượt 15,38% chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,95%, trong đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển. Thương mại dịch vụ từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng đạt 6,41%.

Thủ tướng Chính phủ dã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án trọng điểm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được củng cố phát triển, đạt kết quả rõ nét, nhất là tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn và được đánh giá cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đời sống Nhân dân được cải thiện tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,2%. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực lao động, việc làm chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được bảo đảm. Hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn: tThu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; môi trường và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế; Giao thông kết nối liên vùng và khu vực chưa đáp ứng yêu cầu; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; Các dự án trọng điểm của tỉnh tiến độ còn chậm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài kết quả chưa cao.

Một số quy hoạch tiến độ triển khai chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khó đạt như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; trở thành trung tâm năng lượng miền Trung... năng lực, sự quyết tâm của người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý... còn hạn chế; cuộc đấu tranh PCTNTC tuy có tiến bộ, nhưng vẫn đặt ra nhiều vấn đề phức tạp mới. Đó là những thách thức nội tại có tính quyết định đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Do vậy, cùng với việc tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vẫn phải đồng thời thực hiện kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi TNTC với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.

Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Kết quả đạt được: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh ủy đã ban hành 3 chỉ thị  và nhiều văn bản khác để triển khai chỉ đạo về công tác PCTNTC; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời, sát với địa phương; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về PCTNTC.

Đặc biệt, sau khi Trung ương có quy định về thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nổ lực, quyết tâm, khẩn trương triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định; kế thừa, phát huy vận dụng sáng tạo những cơ chế, kinh nghiệm được rút ra qua tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở tỉnh và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Nhất là, đã lựa chọn những khâu yếu, việc khó, dư luận xã hội bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết; quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý TNTC, đảm bảo đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào nề nếp, thực sự là chỗ dựa tin cậy để  các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác PCTNTC. 

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng”. Các cơ quan chức năng thường xuyên đăng tải nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTNTC để tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; lồng ghép các nội dung tuyên truyền PCTNTC vào chương trình các hội nghị, tập huấn, báo cáo viên định kỳ; xây dựng kế hoạch đưa nội dung tuyên truyền PCTNTC vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm đối với cán bộ, công chức... đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.

Các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, trong một số ngành, lĩnh vực được kiềm chế và có xu hướng giảm; nhiều cơ quan, nhất là cơ quan bảo vệ pháp luật, quản lý tài chính, kinh tế đã thiết lập đường dây nóng và các hình thức thông tin thuận tiện để người dân kịp thời phản ánh, tố giác TNTC. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, nâng cao được năng lực, vai trò quản lý, điều hành, đồng thời ngăn ngừa các nguyên nhân dễ phát sinh TNTC. Đã phát hiện và xử lý một số tổ chức, cá nhân sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân; công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng được tăng cường, các vụ án tham nhũng đều được đưa ra xét xử với mức án đúng tính chất, mức độ phạm tội, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Một số hạn chế: Một số ít người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác PCTNTC. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt” và “tham nhũng gián tiếp” chưa toàn diện, đồng bộ, thiếu những nội dung đột phá ở một số cơ quan, đơn vị.

Kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm về tham nhũng còn chưa đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng. Kết quả thu hồi tài sản sau xét xử các án kinh tế, vẫn còn hạn chế, tài sản tham nhũng thu hồi đạt tỷ lệ còn thấp.

Công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi TNTC vẫn còn hạn chế; công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng... hiệu quả chưa cao.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong công việc, chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Những kết quả nêu trên do quyết tâm chính trị cùng với hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả những chủ trương, giải pháp phòng ngừa TNTC của Đảng và Nhà nước nói chung, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội và PCTNTC được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội, PCTNTC được ban hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đi vào cuộc sống, vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, vừa phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các hành vi TNTC.

Công tác quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về PCTNTC được thực hiện tốt. Nhận thức về công tác PCTNTC của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về đấu tranh PCTNTC ngày càng nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần nâng cao hiệu quả PCTNTC.

Nguyên nhân hạn chế: Một số quy định pháp luật chưa hoàn thiện, có những nội dung chưa phù hợp, khó áp dụng; một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, thiếu đồng bộ, dễ bị lợi dụng để TNTC; một số quy định của pháp luật liên quan việc phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện hoặc chưa đủ sức răn đe.

Trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTNTC, chưa coi chống TNTC là nhiệm vụ quan trọng.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế chính sách để thực hiện hành vi TNTC, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vòi vĩnh.

Một bộ phận dân cư và xã hội còn thờ ơ, hoặc phản ứng chưa đủ mạnh, tạo điều kiện cho “tham nhũng vặt” tồn tại, phát triển; thói “tham nhũng vặt” diễn ra kín đáo nên khó phát hiện, phòng ngừa.

Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong thời gian tới

Tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh thời gian tới tiếp tục đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen. Do vậy, công tác PCTNTC là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, giữ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng như củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở nhận diện các hành vi TNTC ; thời gian tới, công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là trị tận gốc của TNTC.

Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực. Bồi dưỡng, nâng cao ý thức, đạo đức cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên có thái độ cương quyết trong đấu tranh phòng, chống biểu hiện, hành vi TNTC.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời cung cấp thông tin, chủ động tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm hoặc liên quan công tác PCTNTC; thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong PCTNTC.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” TNTC; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám” TNTC; xây dựng văn hóa liêm chính trong từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên để “không muốn” TNTC và một cơ chế bảo đảm để “không cần” TNTC” .

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTNTC, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới”; các quy định của Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Gắn các nội dung thực hiện PCTNTC trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống TNTC; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc TNTC. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

Thực hành PCTNTC phải được tiến hành thường xuyên; thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Kiểm soát có hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò hệ thống chính trị, nhân dân trong đấu tranh PCTNTC; đồng thời bảo vệ, phát huy nhân tố tích cực.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên: Các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Công văn số 1288- CV/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh PCTNTC.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm; thường xuyên trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải biết vượt lên chính mình, chống tha hóa quyền lực; thường xuyên, nghiêm túc tự kiểm điểm, tự phê bình, “tự soi, tự sửa” thông qua cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng: Các cấp uỷ đảng cần nhận thức đầy đủ và quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nhìn thẳng vào tình hình, thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết khuyết điểm để sửa chữa. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Mọi chủ trương quan trọng đều phải được bàn bạc và quyết định tập thể trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn.

Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy tinh thần chủ động, tự đổi mới và tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (tự giác tu dưỡng đạo đức, biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ, trách nhiệm nêu gương, …). Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài đảm bảo hài hoà yếu tố đức, tài.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động thi đua xây dựng văn hoá liêm chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTNTC, lãng phí.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật: Phát huy dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của các tầng lớp nhân dân, nhất là đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi TNTC.

Tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức, PCTNTC…; phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và các tầng lớp Nhân dân.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sa vào TNTC, lãng phí, đồng thời có cơ chế, giải pháp phòng ngừa chặt chẽ để không xảy ra TNTC.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Bài viết liên quan