Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 10/5/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức tiếp nhận điểm cầu trực tiếp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Vĩnh Linh.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt những nội dung chủ yếu của  Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị với mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Cũng tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai Chương trình hành động Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, ngày 15/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã xây dựng Chương trình hành động số 89-CTHĐ/TU nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hình thành lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn có thương hiệu, vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn; đến năm 2045, đội ngũ doanh nhân có năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế.

BBT

Bài viết liên quan