Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ngày 9/7/2024, Huyện uỷ Vĩnh Linh tổ chức tiếp sóng Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức để quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Điểm cầu Huyện ủy Vĩnh Linh.

Quy định số 144 của Bộ Chính trị gồm 6 điều, 21 điểm nêu cụ thể về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời…

Đây là 5 chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người có giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình; là cơ sở để Đảng rèn luyện, lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài…đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung bổ sung, điểm mới so với Chỉ thị trước đây như: cơ cấu cấp ủy viên, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; tiêu chuẩn chung cấp ủy viên các cấp; về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy; quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy…

BBT

Bài viết liên quan