Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023

Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được triển khai thực hiện, trong đó đối tượng học sinh được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, năm học 2021-2022, toàn huyện có 17.067/17.155 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,9%, chưa đạt yêu cầu theo quy định bắt buộc của Luật Bảo hiểm y tế. Nguyên nhân do vẫn còn một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết của bảo hiểm y tế; Hiệu trưởng một số trường chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo về công tác tham gia BHYT ở đơn vị mình cùng với đó là việc tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ và tích cực.


Để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn huyện và phấn đấu năm học 2022-2023 có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan đầu mối chủ trì, cung cấp thông tin, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm y tế học sinh đến tất cả phụ huynh, học sinh và các trường học trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp. Tăng cường triển khai bằng hình thức trực tuyến để dễ dàng truyền tải thông tin đến từng cá nhân, linh hoạt về thời gian.

BHXH huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, đơn vị liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục hướng dẫn học sinh, phụ huynh thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra. Hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh tham gia bảo hiểm y tế; phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng còn lại; thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi thù lao đại lý cho trường học kịp thời, đúng quy định; tổ chức đánh giá khen thưởng các cơ sở giáo dục và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022 và hướng dẫn triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện và các cơ sở khám chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế.

Phòng Giáo dục và đào tạo xác định việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh là trách nhiệm của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh cho từng trường, đồng thời đưa chỉ tiêu này vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của mỗi đơn vị trường học. Phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh theo quy định pháp luật Nhà nước. Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện kiện toàn hệ thống y tế học đường, triển khai thực hiện tốt công tác y tế trong trường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thường xuyên đôn đốc các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu học sinh được để lại cho y tế trường học, thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định Nhà nước. Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh về UBND huyện biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt công tác y tế trường học. Thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác y tế trường học để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các vi phạm làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng quy định.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai các chính sách bảo hiểm y tế học sinh đến cán bộ giáo viên, Ban đại diện phụ huynh học sinh; thực hiện nghiêm công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo, gắn tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%, tiêu chí 100% học sinh cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID là những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn để có chỉ đạo kịp thời.


Các trường học đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh; đảm bảo 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế; 100% học sinh cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID năm học 2022- 2023 và những năm tiếp theo. Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức thu nộp và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, học viên; đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, học viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng mục đích, thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu học sinh kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Nhà nước.

BBT

Bài viết liên quan