Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường của ngành Giáo dục

Thực hiện Chỉ thị số 08/CTTTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện, yêu cầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh bám sát nội dung của Chỉ thị số 08 triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm từng cấp.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong đó, chú trọng hoàn thiện các quy định: Về quy tắc ứng xử trong các CSGD mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân và môn Kinh tế và pháp luật. Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; giáo dục cho học sinh hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa, truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật. Giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước; xây dựng, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tăng cường thực hiện các giải pháp phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hình thức khẩu hiệu, báo chí, phương tiện truyền thông, internet phù hợp với thuần phong mỹ tục, đúng mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường, của ngành.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong công tác xây dựng văn hóa học đường; các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự xung quanh các trường học; thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường… đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu…

BBT

Bài viết liên quan