Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Vĩnh Linh

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm đó là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Qua đó, tạo sự thống nhất cả về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết, xác định Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 10 năm qua, Huyện ủy Vĩnh Linh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghị quyết một cách sâu rộng, nền nếp.

Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc hơn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thấy rõ những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trên mọi mặt đời sống xã hội, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động số 71-CTHĐ/HU ngày 9/12/2014 “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát đúng.

Nhận thức phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, nền tảng tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ, Vĩnh Linh đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2001 - 2010 và đến năm 2020; phát triển công nghiệp thương mại, dịch vụ đến năm 2020; quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020; quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề huyện Vĩnh Linh.

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020; đề án nhựa hóa đường đô thị, bê tông hóa giao thông nông thôn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007 - 2015; các đề án phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi, kết hợp phát triển kinh tế với phân bổ dân cư bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, như: Làng Thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh, Làng kinh tế mới Tân Thủy, Linh Hải (xã Vĩnh Thủy), Dục Đức (xã Vĩnh Sơn).

Bên cạnh đó lồng ghép các nguồn vốn đầu tư nhiều tuyến đường chiến lược về quốc phòng, gồm: đường ven biển Cửa Tùng - Vĩnh Thái; đường ĐT 571 Ngã ba Sa Lung đi Bến Quan - Vĩnh Ô; đường ĐT 572 Hồ Xá - Kim Thạch - Cửa Tùng; đường ĐT 573 Lâm - Sơn - Thủy; đường ĐT 574 Hiền Thành - Cửa Tùng; đường Hồ Xá - Vĩnh Tú - Vĩnh Thái; đường Hồ Xá - Cửa Tùng...

Xuất phát từ vị trí chiến lược của huyện trong thế trận phòng thủ tỉnh, Vĩnh Linh đã xây dựng hoàn chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện; quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đất quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật, cụm phát triển kinh tế toàn diện, an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự; kế hoạch bảo vệ vùng biển, vùng trời, đánh địch tiến công hỏa lực, phòng không nhân dân.

Hệ thống văn kiện tác chiến hằng năm được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu... đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng. Toàn huyện Vĩnh Linh có 47 mô hình tự quản về an ninh trật tự và tiếp tục phát huy phong trào thi đua dân vận khéo ở địa bàn 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà...

Tuy vậy, quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ở Vĩnh Linh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: năng lực, trình độ tham mưu của số ít cơ quan, đơn vị cho cấp ủy chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có mặt chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình. Việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đôi lúc thiếu đồng bộ.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát...

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết thêm, để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN phù hợp với điều kiện của địa phương, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang tự giác, tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh quản lý trên lĩnh vực thông tin truyền thông, an ninh thông tin, nhất là trên internet.

Chú trọng công tác vận động quần chúng; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để kéo dài. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tạo niềm tin trong Nhân dân về xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Nghiên cứu những quy hoạch, đề án, lĩnh vực có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, từng bước đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình quân sự trong khu vực phòng thủ huyện. Xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dự bị động viên, công an nhân dân, dân quân tự vệ và công an cơ sở có chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đối phó, xử lý kịp thời khi có thiên tai xảy ra ở địa phương.

Duy trì hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện, xã, thị trấn. Cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn tiêu cực trong xã hội. Từ đó hướng đến mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan