Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, nhân dân, LLVT đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Tư lệnh đội Biên phòng đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Nội dung thi, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023.

+ Phát động Cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023;

+ Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023;

+ Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023;

+ Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023;

+ Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến 10/12/2023.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” nhằm góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh đề nghị các địa phương, đơn vị kịp thời thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai hưởng ứng và tham gia Cuộc thi có ý nghĩa này.

1) Xem Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại đây!

2) Xem Công văn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” tại đây!

Bài viết liên quan