Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về chính sách BHXH trên địa bàn

Ngày 13/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản gửi UBMT huyện; các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

UBND huyện chỉ đạo BHXH huyện tăng cường phối hợp với ban ngành liên quan tham mưu, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách để phát triển đối tượng tham gia BHXH; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, UBND xã, thị trấn, hướng dẫn tổ chức, xây dựng mô hình vận động kết hợp thu BHXH tự nguyện theo tổ do Hội các cấp cơ sở chủ trì.

Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN thông qua hệ thống Công đoàn cơ sở nhằm nâng  cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHTN của doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn, người lao động.

Các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã được UBND huyện giao, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn; giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, khu phố; đánh giá việc thực hiện trong báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ đạo Ban chỉ đạo và các thành viên thực hiện các giải pháp để quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; phối hợp cơ quan BHXH, Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình tại địa phương, khảo sát, thống kê, báo cáo tình hình đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT vận động Nhân dân tham gia.

BBT

Bài viết liên quan