Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bến Quan: Quán triệt các văn bản về các mô hình học tập

Ngày 2/11/2023, thị trấn Bến Quan tổ chức tập huấn các nội dung nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung Quyết định 387 và Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 242/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021- 2030; Quyết định 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 của Hội Khuyến học Việt Nam và được hướng dẫn thực hành bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, đội ngũ làm công tác khuyến học trên địa bàn thị trấn nắm vững chủ trương, kinh nghiệm về công tác khuyến học- khuyến tài từ đó áp dụng vào địa phương, bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện trách nhiệm, quyền lợi  để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Hồng Nhung- Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan