Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển chăn nuôi đàn lợn theo hướng hàng hóa

Chăn nuôi lợn là một trong những thế mạnh của huyện Vĩnh Linh, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp về quy mô, giá trị và sản lượng. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, do tình hình giá cả thức ăn liên tục tăng cao, giá sản phẩm đầu ra nhiều thời điểm xuống quá thấp đã ảnh hưởng lớn đến phát triển đàn lợn trên địa bàn.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhất là sự nỗ lực của các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi, nên chăn nuôi lợn của huyện đã vượt qua thời điểm khó khăn, tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững. Hiện nay, toàn huyện có 55 trang trại nuôi lợn, đứng thứ 2 của tỉnh, trong đó có 3 trang trại lợn quy mô trên 1.500 con; có 16 trang trại quy mô vừa từ 150 - 1.500 con và có 36 trang trại quy mô nhỏ từ 50 - 150 con; và có 4 trang trại liên kết quy mô từ lớn từ 1.000- 2.500 con.

Trước mắt cũng như lâu dài, huyện đang xác định việc phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa, mang tính bền vững là vấn đề cấp thiết trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng cùng với việc động viên, khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ người dân phát triển đàn vật nuôi cần tăng cường hướng dẫn họ áp dụng các nhóm giải pháp kỹ thuật như: chuyển đổi cơ cấu giống; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi; đặc biệt chú trọng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh như: tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Hiện nay, các cấp, các ngành chuyên môn đang tích cực triển khai các giải pháp để tận dụng tiềm năng và các lợi thế của huyện, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập để chăn nuôi lợn phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan