Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

* Xem chi tiết Kế hoạch tuyển dụng tại đây!

 

 

 

Bài viết liên quan