Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v Thông báo kết quả quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị- đợt 4 ngày 7/9/2022

* Xem chi tiết nội dung tại đây!

 

Bài viết liên quan