Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan