Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan