Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định mức khen thưởng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được công nhận 3 sao trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan